Pharch.pl
Ekopark Glinianki
Na podkreślenie zasługuje trafne rozplanowanie różnorodnych funkcji o różnych klimatach i nastrojach, przy jednoczesnym zapewnieniu ich harmonijnego i bezkolizyjnego współistnienia, oraz właściwa koncentracja zabudowy w mało zadrzewionym, południowo wschodnim narożniku parku, co zapewnia ekonomiczność sieciowych rozwiązań instalacyjnych. Walory przedstawionego projektu konkursowego są rękojmią uzyskania satysfakcjonującego projektu realizacyjnego."
Fragment werdyktu sądu konkursowego.